Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại thông tư cũng quy định rõ các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân: – Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp […]

Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Để chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp cho cá nhân có thu nhập bị khấu trừ thuế, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn sau: I. Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN: 1. Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế […]

Thủ tục hoàn thuế thu nhập nhập cá nhân

Quy định về hoàn thuế TNCN mới nhất hiện nay đang được hướng dẫn tại  Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) 1. Điều kiện hoàn thuế TNCN: – Cói số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp trong kỳ lớn hơn số thuế phải nộp […]

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Mẫu và Cách ghi

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết […]

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

 1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân: Phản ánh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Kết Cấu Giảm Tăng Bên Nợ Bên Có Số thuế TNCN đã nộp vào Ngân sách Nhà nước Số thuế […]

Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2019

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được quy định tại Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số […]

0907 241 381